Veebipoes kaupade ostu-müügi reeglid YOURROOM.EE

1. Nendes reeglites kasutatud mõisted
1.1. Müüja – SIA Jūsu istaba, Registreerimis. № 40203228628, juriidiline aadress: Meirānu iela 5, Riia, Läti, LV-1073, kelle tooteid müüakse veebisaidil YOURROOM.EE vastavalt käesolevatele reeglitele ja kes vastutab Ostja esitatud eest tellimuse eest.
1.2. Ostja – võimekas füüsiline või juriidiline isik.
1.3. Pooled – Ostja ja müüja ühiselt.
1.4. Reeglid - need reeglid e-poes kaupade ostmiseks ja müümiseks YOURROOM.EE, mis kehtivad iga ostu kohta, mida klient sooritab YOURROOM.EE, ning igale ostja ja müüja vahel sõlmitud müügilepingule.
1.5. Isiklikud andmed – igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (andmesubjekt), tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, peamiselt selliste identifikaatorite abil nagu nimi ja perekonnanimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed ja Interneti-tunnus või ühe või mitme konkreetsele isikule iseloomuliku isiksuseidentiteedi füüsikaliste, füsioloogiliste, geneetiliste, vaimsete, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete järgi. tegurite.
1.6.Müügileping -  ostja ja müüja vahel sõlmitud kauba müügileping, mis loetakse sõlmituks tellimuse vormistamise hetkest.
Leitakse, et ostu müügilepingu tingimused on identsed nende reeglite tingimustega ja pooled täidavad neid ostu-müügilepingu tingimusi alati vastavalt käesolevatele reeglitele.
1.7.Tellimus – kauba tellimus, mis sisaldab kõiki kaupu, mida ostja soovib müüjalt osta ja mis on märgitud samas järjekorras.
1.8. Isikuandmete töötlemise põhimõtted – dokument välja töötatud YOURROOM.EE vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (Euroliitu) 2016/679 (27 aprill 2016) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise osas, millega tunnistati kehtetuks direktiiv 95/46 / EK (isikuandmete kaitse üldmäärus), mis sätestab isikuandmete kogumise, kogumise, töötlemise ja kaitse põhieeskirjad kasutamisel YOURROOM.EE. Enne kauba ostmist ja müüjaga ostu müügilepingu sõlmimist peaks ostja hoolikalt läbi lugema müüja rakendatavad isikuandmete töötlemise põhimõtted.

2. Üldsätted
2.1. Ostja kinnitab reegleid, et ta on neid lugenud, märkides märkuse «Olen tutvunud YOURROOM.EE kaupade ostu-müügitingimustega ja nõustun nendega». Sel viisil kinnitatud reeglid on pooltele siduv juriidiline dokument, mis kehtestab ostja ja müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja nende eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse, aga ka muud kauba ostmise ja müümisega seotud tingimused YOURROOM.EE.
2.2. Sooritage sisseoste YOURROOM.EE ainult eeskirjade punktis 1.3 nimetatud ostjatel on õigus. Ostja, kinnitades reegleid ja lugenud isikuandmete töötlemise põhimõtteid YOURROOM.EE, kinnitab, et tal on õigus kaupa osta YOURROOM.EE.
2.3. YOURROOM.EE on õigus reegleid muuta, parandada ja täiendada. Ostjaid teavitatakse sellest uue ostu sooritamisel saidil YOURROOM.EE.
2.4. Kui müüjal on õigus ja kohustus edastada ostjale teavet ja dokumente e-posti teel, vastutab müüja kehtiva ja omandis oleva e-posti aadressi edastamise eest igal juhul Ostja ise.

3. Kohandatud tooted
3.1. Ostja saab kaupu YOURROOM.EE tellida, valides ühe järgmistest meetoditest:
3.1.1. Interneti kaudu YOURROOM.EE;
3.1.2.  teel telefoni.
3.2. Ostja, tellides kaupa ühel lõikudes täpsustatud viisidest 3.1.1 – 3.1.2 Reeglitest on süsteemis YOURROOM.EE vastavatel teabeväljadel kohustatud märkima oma isikuandmed, mis on vajalikud kauba tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks, mille töötlemine saidil YOURROOM.EE toimub isikuandmete töötlemise eeskirjades ette nähtud viisil.
3.3. Telefoni teel esitatud kauba tellimused täidetakse reeglitega ettenähtud viisil ja nende suhtes kehtivad isikuandmete töötlemise poliitika sätted. Tellimuse esitamisega nõustub Ostja reeglitega ja nende kohaldamisega.
3.4. Kui ostja on ostnud toote valinud, moodustanud kauba ostukorvi, täitnud kõik tellimuse toimingud ja teinud kinnituse «Olen tutvunud YOURROOM.EE kaupade ostu müügitingimustega ja nõustun nendega», ning nõustus ka isikuandmete töötlemise poliitikaga, leitakse, et müüja ja ostja vahel on tekkinud ostu-müügi õigussuhe ja sõlmitud ostu-müügileping. Ostjat teavitatakse tellimuse kinnitamisest, saates teatise ostja määratud e-posti aadressile.
3.5. Kogu oluline teave toote ja selle omaduste kohta on esitatud müüja tootekirjelduses YOURROOM.EE. Toote juhised on tootega kaasas.
3.6. Iga Ostja tellimus saEEestatakse YOURROOM.EE ja Müüja andmebaasis isikuandmete töötlemise poliitikaga ette nähtud viisil.

4. Ostja õigused
4.1. Ostjal on õigus osta kaupu ja tellida teenuseid saidil YOURROOM.EE käesolevate reeglitega ettenähtud viisil.
4.2. Ostjal on õigus keelduda tellimusest käesolevates reeglites ettenähtud viisil.
4.3. Ostjal on õigus lepingust taganeda käesolevates eeskirjades ettenähtud viisil.
4.4. Ostjal on õigus ostetud kaup asendada või tagastada käesolevates reeglites ettenähtud viisil.
4.5. Ostjal on muud käesolevates eeskirjades, isikuandmete töötlemise eeskirjades ja Läti Vabariigi õigusaktides fikseeritud õigused.

5. Ostja kohustused
5.1. Ostja on kohustatud täitma oma kohustused, järgima käesolevat reeglit, isikuandmete töötlemise poliitikat, mitte rikkuma Läti Vabariigi seadusi.
5.2. Ostja on kohustatud maksma tellitud kauba või teenuse eest ja aktsepteerima neid käesolevates reeglites ettenähtud viisil. Kui ostja valib laost kauba vastuvõtmise viisi, on ta kohustatud kauba reeglites kindlaksmääratud aja jooksul vastu võtma.

6. Müüja õigused
6.1. Müüjal ja YOURROOM.EE on õigus ostjale ette teatamata tühistada tema tellimus, kui ostja on arve alusel valinud makseviisiks ülekandega, kuid ei ole tasunud makse 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates arvel näidatud makse kuupäevast.
6.2. Müüja võtab ostjaga ühendust YOURROOM.EE kaudu, kasutades tellimuses täpsustatud üksikasju. Kauba tarneaja arvestamine algab ostjaga kontakti loomisest. Ostja tellimuse võib ilma eelneva teavituseta tühistada, kui: (i) müüja ei võta 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist ostjaga ühendust või (ii) ostja ei esita müüjale nõutud teavet müüja määratud tähtaja jooksul.

7. Müüja kohustused
7.1. Müüja kohustub ostja tellimused täitma käesolevates reeglites ettenähtud viisil..
7.2. Müüja ja YOURROOM.EE kohustuvad austama ostja privaatsust, töötlema ostja isikuandmeid ainult käesolevate reeglite, isikuandmete töötlemise poliitika ning Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega ettenähtud viisil.
7.3. Vastavalt reeglites toodud tingimustele kohustub müüja ostja poolt tellitud kauba tarnima ja ostja tagastatud kauba vastu võtma.
7.4. Müüja kohustub täitma muid müüja poolt Läti Vabariigi eeskirjades ja õigusaktides talle pandud kohustusi.

8. Kaupade hinnad, maksmise kord ja tingimused
8.1. YOURROOM.EE on kaupade hinnad näidatud eurodes, sealhulgas käibemaksu summa, mis sel ajal kehtis vastavalt õigusaktidele, ja muud maksud, kui neid.
8.2. Tellitud kauba eest saab ostja maksta ühel järgmistest viisidest (valik võib olla piiratud, seetõttu märgitakse vastava tellimuse jaoks kasutatud makseviiside lõplik loetelu koos vastava tellimusega):
8.2.1. pangakontoga vastavalt kontole;
8.2.2. sularaha või krediitkaart ajal kättetoimetamise / kättesaamise;
8.2.3. liisingufirmade pakutavate tarbijakrediidilepingute sõlmimise teenuse kasutamine;
8.2.4. muul viisil, mis on näidatud veebisaidil YOURROOM.EE.
8.3. Kui müüja saab kauba eest makse või kui on saadud kinnitus ostu finantseerimise kohta (kui seda makseviisi rakendatakse ja kui ostja on valinud reeglite punktides 8.2.3 - 8.2.4 nimetatud makseviisi), kinnitatakse kauba tellimus.
8.4. Reegleid kinnitades nõustub ostja, et kauba ostmise dokumendid - käibemaksu arved, mis on samal ajal ka kaupadele kohaldatud garantii dokumendid, saab talle edastada füüsiliselt koos kaupadega või elektrooniliselt e-posti aadressil, mis on täpsustatud punktis ostja tellimisvormi kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetel on märgitud müüja andmed, valitud kaubad, nende kogus, pakutavad allahindlused, kauba lõplik hind koos kõigi maksudega ja muud andmed, mille esitamine on nõutav, raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega kinnitatud.
8.5. Kauba hind pärast seda, kui müüja on tellimuse kinnitanud, võib muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete vigade parandamise (millel on ülevaatuse iseloom) või muude müüjast sõltumatute objektiivsete oluliste põhjuste tõttu (kui neid põhjusi toetavad tõendid). Kui sel juhul ei nõustu ostja kauba ostmist uue hinnaga, võib ostja tellimusest keelduda, teatades sellest müüjale YOURROOM.EE kaudu 2 (kahe) tööpäeva jooksul, kasutades e-poe veebisaidil näidatud kontakte. YOURROOM.EE. Tellimuse tühistamise korral käesolevas punktis sätestatud viisil kohustub müüja tagastama ostjale kõik summad, mille ta on maksnud sellise eest tühistatud tellimuse.

9. Kättetoimetamine

9.1. Kaupade tellimisel saab Ostja valida ühe müüja poolt müüdava kauba konkreetses pakkumises nimetatud kauba tarnimisviisidest.
9.2. Kui Ostja valib tellimuse ajal koju kättetoimetamise teenuse:
9.2.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse koha kohaletoimetamise.
9.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba kättesaamisel peate esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass ja isikutunnistus). Kui ostja ei võta kaupa ise vastu, ehkki kaup toimetatakse ostja poolt märgitud aadressile, on müüjal õigus kaubad üle anda teisele isikule, kes asub ostja märgitud aadressil, ning ostjal pole õigust esitada müüjale pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta ebasobivale isikule. Lisateave kojukande kohta Siin.
9.2.3. Kauba tarnib müüja või tema volitatud esindaja.
9.2.4. Kohaletoimetamise teenuse eest tasumine ei sisalda tellitud kauba sisenemist - ostja saab seda teenust täiendavalt tellida. Esitatakse osutatava libisemisteenuse tingimused Siin.
9.3. Kui ostja otsustab kauba tellimise ajal laost vastu võtta, tuleb tellitud kaup kätte saada hiljemalt 5 (viis) tööpäeva pärast seda, kui müüja teatas telefoni või e-posti teel ostjale, et kauba saab kätte, kui ostja tasus ülekandega, või alates tellimuse vormistamise hetkest, kui Ostja on kohapeal valinud sularahamakseviisi.
9.4. Kaupa saab kätte mitte ainult tellimuses nimetatud saaja, vaid ka mõni teine isik, kes on tellimuse vormistamise ajal määratud. Kauba kättesaamisel peate olema teiega ja andma töötajale YOURROOM.EE
kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus või pass).
9.5. Müüja tarnib kaupa Ostja vastavalt tingimustele, mis on täpsustatud punktis Kohaletoimetamise reeglid. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mida müüja ei saa mõjutada. Sel juhul kohustub müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kokku leppima kauba pakkumise tingimused ja muud tingimused. Kui müüja ei esita kaupa kauba tellimuses märgitud tähtaja jooksul ja pooled ei lepi kokku kauba tarnimiseks lisaperioodis, võib ostja kasutada reeglite punktis 10.1 sätestatud õigust - taganeda kauba või teenuse müügilepingust.
9.6. Müüja vabastatakse vastutusest kauba tarnimise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei edastata Ostjale või kui see antakse tähtajaks müüjaga mitteseotud ja / või Müüjast sõltumatute kolmandate isikute süül või ostjast sõltuvate tõttu asjaolude.
9.7. Kaupade ostjale üle andmise ajal on ostja kohustatud koos kulleriga ja kauba füüsilise laos vastuvõtmise korral - YOURROOM.EE või tema volitatud esindajaga - kontrollima saadetise ja kauba olekut ning allkirjastama saadetise üleandmisdokumendi. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud saadetise vastuvõtmise-vastuvõtmisdokumendi, leitakse, et kaup anti üle heas korras, ilma kahjustusteta, mille alus ei ole tehase puudus, ning et kauba komplekteerimisel ei esine ebakõlasid (sellised, mida saab tuvastada kauba välise läbivaatuse käigus) . Kui Ostja märkab, et kauba pakend on kahjustatud (mõlgunud, niiske või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud ja / või kui kaup on valesti komplekteeritud, on Ostja kohustatud selle märkima kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendis ja kulleri osalusel ning kauba füüsilise vastuvõtmise korral. laos - koos YOURROOM.EE või tema esindajaga - koostama saadetise ja / või vabas vormis kauba kahjustuste / vastuolude akti. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustamise eest, kui sellise kahju tekkimise põhjuseks ei ole tehase defekt, samuti kauba komplekteerimise ebajärjekindluse eest ainult juhul, kui neid vastuolusid on võimalik kauba välise läbivaatuse käigus tuvastada.
9.8. Kaupade juhusliku kadumise või nende kahjustamise oht läheb ostjale kauba ostjale üleandmise hetkest alates.
9.9. Kui vastavalt punktile 9.3. Reeglitest ei võta Ostja kaupa määratud tähtajaks kaupa kätte või neid ei saa Ostjale kätte toimetada ning Ostja tasus kauba ja selle kohaletoimetamise eest, esindajad pöörduvad Müüja poole kauba teistsuguse aja kättetoimetamise ja / või viisi osas. Kui ostja kaupa ikkagi ei võta vastu või ei suuda seda kohale toimetada, tellimus tühistatakse ja kauba eest makstud raha tagastatakse ostjale, millest lahutatakse müüjale kehtivad pangakorralduste eest makstavad pangatasud ja vajadusel kauba kohaletoimetamise eest tasumine.

10. Õigus müügilepingust taganeda
10.1. Õigus müügilepingust taganeda:
10.1.1. Ostjal, kes on tarbija, on õigus ilma põhjuseta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taganeda müügilepingust taganemisõigust kasutades, teatades sellest Müüjale. Ostja ei saa seda õigust kasutada, kui ostja ei ole tarbija, samuti ministrite kabineti määruse № 255 punktis 22 nimetatud juhtudel. "Kauglepingute reeglid" 20 mai 2014.
10.1.2. Ostja teavitab YOURROOM.EE müügilepingust taganemisest ühel järgmistest viisidest: lepingust taganemise vormi täitmine (tühistamisvormi saab alla laadida)
või esitades selge avalduse oma otsuse kohta lepingust taganeda. Lepingust taganemise teade saadetakse e-postiga manager@yourroom.ee, või aadresse:  tänav Majran 5-311, linn Riia, Läti, EE-1073. Pärast ostjalt teatise saamist saadab YOURROOM.EE viivitamata kinnituse teate kohta kättesaamise.
10.1.3Müügilepingust taganemise õiguse ja taganemisõiguse kasutamise tähtajaks ette nähtud 14 (neliteist) päeva arvutatakse järgmiselt:: (a) müügilepingu sõlmimisel - päevast, mil ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, tellitud kauba kätte saab; (b) kui ostja on tellinud mitu tellimust ühes järjekorras ja kaubad tarnitakse eraldi - alates päevast, mil ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab viimase toote (c) kui kaupa tarnitakse erinevates partiides või osades - alates päevast, mil ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab viimase partii või osa.

10.2. Kaupade ja raha tagastamise kord
10.2.1. Ostja peaks kauba saatma tagasi meie lattu YOURROOM.EE järgi aadressi tänav Lubāns 82, linn Riia, EE-1073, pärast meiega telefoni teel ühendust võtmist +372-698-07-03, ilma põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil ta teatas meile oma otsusest lepingust taganeda.
10.2.2. Taganemisõiguse kehtivuse ajal on tarbijal õigus kaupa kasutada kauba kontrollimiseks vajalikul määral (sel määral, kui seda saab teha enne toote tavapoest ostmist). Taganemisõiguse kasutamisega vastutab tarbija taganemisõiguse kasutamise eest kauba kasutamise eest, mis ületab kauba kavandatud eesmärgi, mis on vastuolus hea usu põhimõttega, samuti kauba väärtuse, kvaliteedi ja ohutusega. Müüjal on õigus puuduste eest tagastatud kauba eest raha mitte tagastada. Müüja ei vastuta saadetiste eest, mis ostja saatis valesti pakitud, aadressi valesti märkides, samuti selle eest, kui saadetised müüjale tagastamise ajal kadusid või rikkusid.
10.2.3. Kui Ostja on ostnud kauba komplekti, on ta kohustatud tagastama kogu kauba komplekti Müüjale, olid. Ostja saab kauba tagastamiseks ette nähtud õigusi kasutada ainult kõigi komplektis sisalduvate kaupadega. Juhul, kui üks komplekti kuuluv kaup ei vasta reeglite punktis 10.2.2 sätestatud nõuetele, on müüjal õigus keelduda kogu tagastatud kauba komplekti vastuvõtmisest.
10.2.4. Kui ostja on kasutanud lepingust taganemise õigust, makstakse talle raha tagasi 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast ostja teatise müüjale saatmist ja kui ostja ei ole kaupa käesolevas lepingus sätestatud tingimustel müüjale tagasi saatnud, arvestatakse perioodi tagastamise kuupäevast. kaubad müüjale.
10.2.5. Ostja katab kauba tagasi toimetamisega seotud otsesed kulud. Maksimaalsed kulud võivad olla umbes 170,00 euro.
10.2.6. Tagasimaksed tehakse sama makseviisi abil, mida Ostja ostmisel kasutas, kui Pooled ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti. Igal juhul ei nõuta ostjalt sellise tagasimakse tasumist.

11. Kaupade kvaliteedi tagamine
11.1. Kõiki veebipoe YOURROOM.EE pakutavaid kaupu osutatakse vastavalt Läti Vabariigi tarbija õiguste kaitse seaduse normidele ja vastavalt 24 kuu jooksul alates ostu laekumise kuupäevast teenusest.  
11.2. Garantiitingimustega seotud teave antakse

12. Ostja õigused, kui talle antakse üle kaup, mis ei vasta lepingutingimustele
12.1. Ostjal, kellele kaubad on müüdud või kasutamiseks kasutamiseks üle antud, mis ei vasta lepingutingimustele, on õigus nõuda müüjalt ühe järgmistest toimingutest:
        ◦ kõrvaldama kauba mittevastavuse;
        ◦ vahetage kaup sellise vastu, mis tagab lepingutingimuste järgimise;
        ◦ vähendada kaupade hinda;
        ◦ lõpetada leping ja tagastada ostja poolt kauba eest tasutud rahasumma.
12.2. Esiteks on ostjal õigus müüjalt nõuda kauba lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamist tasuta või kauba tasuta vahetamist, välja arvatud juhtudel, kui see on võimatu või ebaproportsionaalne.
12.3. Kaupade või vahetuse lahknevuste kõrvaldamist peetakse ebaproportsionaalseks, kui müüjale tekivad kulud, mis on ebaproportsionaalsed võrreldes teiste punktis 12.1 nimetatud alternatiivsete vahenditega, võttes arvesse:
        ◦ kauba väärtus ilma erinevusteta;
        ◦ mittevastavuse olulisus;
        ◦ kas alternatiivi kasutamine põhjustab ostjale olulisi ebamugavusi.
12.4. Toode on vahetatav või selle lahknevused tuleb tasuta kõrvaldada (sealhulgas ilma kauba, töö materjalide ja muu saatmise kulusid hüvitamata) ja mõistliku aja jooksul, tekitamata ostjale ebamugavusi ja võtmata arvesse toote omadusi ja kasutamise eesmärki.
        12.5. Ostjal on õigus nõuda müüjalt kauba hinna alandamist või lepingu lõpetamist ning vastavalt sellele kauba eest makstud raha tagastamist, kui müüja ei ole mõistliku aja jooksul kõrvaldanud kauba lepingule vastavust või ei ole kaupa vastavalt lepingutingimustele vahetanud, või kui need toimingud viiakse läbi, põhjustades ostjale olulisi ebamugavusi. Arvesse võib võtta hinna alandamist, lepingu lõpetamist või ostja makstud raha tagastamist, kauba kulumist või soodustust, mille ostja sai kauba abil, mille pooled vastavalt lepivad kokku.

        12.6. Kui kauba lepingutingimustele mittevastavus on väheoluline ega saa oluliselt mõjutada ostja võimalusi kaupa kasutada, ei saa ostja nõuda müüjalt lepingu lõpetamist ja kauba eest makstud summa tagastamist. Kaupade lepingutingimustele mittevastavust peetakse väheoluliseks, kui see ei too kaasa kauba põhifunktsiooni või selle kasutamise kvaliteedi olulist langust ja seda saab ära hoida ilma kauba välimuses visuaalselt tuvastatava muutuseta..
12.7. Kui lepingutingimuste mittetäitmise põhjuseks sai kauba vale või haEEa kvaliteediga paigaldamine ning kauba paigaldas müüja või kolmas isik (kokkuleppel Müüjaga), kaupa peetakse lepingutingimustele sobimatuks ja ostjal on õigus nõuda, et müüja vastaks käesolevas jaotises kehtestatud nõuetele.
12.8. Suuremõõtmeliste ja üle 10 kg kaaluvate, lepingutingimustele mittevastavate kaupade tarnimine vahetamiseks või lepingu lõpetamiseks toimub müüja poolt omal kulul. Kui müüja keeldub kauba tarnimisest, on ostjal õigus tarnida kaup ise või kolmandate isikute abiga, kuid müüja kulul.
        12.9. Kui kaup toimetatakse ostjale üle, hüvitab müüja ostjale kauba kohaletoimetamisega seotud kulud kolme tööpäeva jooksul pärast kulusid kinnitava dokumendi saamist.

13. Vastutus
13.1. Ostja vastutab ebaseadusliku tegevuse eest, mis on sooritatud YOURROOM.EE.
13.2. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et ostja, hoolimata müüja soovitustest ja tema kohustustest, ei tutvunud nende reeglitega, isikuandmete töötlemise poliitikaga, ehkki selline võimalus talle oli antud.

14. Infovahetus
14.1. Kogu suhtlus, mis on seotud kaupade ostmisega, kasutades YOURROOM.EE, viidud läbi YOURROOM.EE, ekaubanduse veebisaidil loetletud kontaktide kaudu YOURROOM.EE.
14.2. YOURROOM.EE käesolevates reeglites ja isikuandmete töötlemise eeskirjades ettenähtud viisil saadetakse kõik teated Ostja poolt kauba tellimisel määratud e-posti aadressile või SMS teel tema poolt nimetatud telefoninumbrile.

15. Kaebuste esitamise kord

        15.1. Kõik ostja ja müüja vahelised vaidlused tuleb lahendada teel läbirääkimiste.

        15.2. Kui ostja ja müüja vahelist vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, peab ostja esitama müüjale kirjaliku avalduse, kus see on märgitud:
            1) Nimi, perekonnanimi, elukoha aadress ja kontaktandmed;
            2) taotluse esitamise kuupäev;
            3) vaidluse olemus, teie nõuded ja põhjendus.

        15.3. Elektrooniline rakendus ei vaja allkirja.

Taotlusele on lisatud tehingut tõendavate dokumentide koopiad, samuti muud avaldust selgitavad dokumendid (kui võimalik).

        15.4. Müüja peab ostjale 15 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist esitama avalduse kohta kirjaliku vastuse ja teavitama võimalikust viisist nõude rahuldamiseks või vaidluse lahendamiseks, kui selle aja jooksul ei jõutud kokkuleppele ostja nõude täitmisel või alternatiivsetele viisidele nõude täitmiseks.
        15.5. Kui objektiivsetel põhjustel ei ole ostja taotlusele võimalik vastata punktis 15.5 nimetatud tähtaja jooksul, peab müüja sellest viivitamata kirjalikult ostjat teavitama, märkides mõistliku ajavahemiku, mille jooksul vastus antakse, samuti sellise pikendamise põhjused.

        15.6. Kui müüja leiab, et ostja nõue on põhjendamatu või soovib ostjale pakkuda vaidluse teistsugust lahendamist, peab ta sellest punktis 15.5 nimetatud tähtaja jooksul ostjat kirjalikult teavitama. Müüja on kohustatud ostja nõudest keeldumise põhjust põhjendama.

        15.7. Kui ostja jääb müüja pakutud lahendusega rahule, loetakse vaidlus lahendatuks.


        15.8. Kui müüja ei vasta ostja taotlusele punktides 15.5 ja 15.6 nimetatud tähtaja jooksul, leitakse, et müüja keeldub ostja taotlust täitmast
        15.9. Kui müüja keeldub ostja soovi täitmast või kui ostja ei ole rahul müüja pakutud lahendusega, on ostjal õigus pöörduda:


        ◦ Tarbijaõiguste kaitse keskus (Brivibas tänav 55, Riia, LV 1010, e-post: pasts@ptac.gov.lv, telefon: +371 65452554, faks: +371 67388634, veebisaidil www.ptac.gov.lv abi vaidluste lahendamisel;
        ◦ Tarbijavaidluste lahendamise komisjon, kui tarbijakaitsekeskus on abi andnud, kuid ei suutnud vaidlust lahendada ja vaidluse lahendamiseks on võimalik kokku kutsuda vastavas valdkonnas tarbijavaidluste lahendamise komisjon;
        ◦ Kohus.

16. Lõppsätted
16.1. Need määrused on koostatud vastavalt õigusaktidele Läti Vabariigi.
16.2. Käesoleva reegli alusel tekkivaid suhteid reguleerib seadus Läti Vabariigi.


Me kasutame cookie parandamiseks seisukohti meie veebisaiti. Elades kasutama see veebileht, Te nõustute meie poliitika väljundfaili kasutamisel cookie. Edasi..