Isikuandmete töötlemise põhimõtted YOURROOM.EE

    1. Üldised küsimused

        1.1. Isikuandmete töötlemise poliitika eesmärk (edasi - poliitika), määrake järjekord, milles YOURROOM.EE teostab töötlemist (kogumine, registreerimine, sisestamine, säilitamine, süstematiseerimine, kasutamine, ülekandmine, kustutamine ja muu) isiklikud andmed.
        1.2.  Isikuandmete töötlemine, YOURROOM.EE järgib Läti Vabariigi isikuandmete kaitset käsitlevaid seadusi ja määrusi, vastutavate asutuste välja antud määrusi ja eeskirju, samuti Euroopa Liidu määrusi.  
        1.3. Eeskirjad kehtivad iga andmesubjekti kohta, kelle isikuandmeid töödeldakse YOURROOM.EE.
        1.4. Eeskirju kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes, olenemata sellest, millises vormis ja / või millisel viisil isikuandmeid esitatakse ja millistes infosüsteemides YOURROOM.EE.
        1.5. Poliitikas kasutatakse järgmisi termineid:
            1.5.1. Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik. Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada peamiselt selliste tunnuste järgi nagu nimi ja perekonnanimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed ja Interneti-identifikaator või üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku konkreetsele indiviidile omased isiksuse identiteedi kultuurilised või sotsiaalsed tegurid.
            1.5.2. Isiklikud andmed – kogu andmesubjektiga seotud teave;
            1.5.3. Isikuandmete töötleja – füüsiline või juriidiline isik, asutus või muu struktuur, mis üksi või koos teistega määrab isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid.
            1.5.4. Kolmandad riigid – riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed;
            1.5.5. Reglement – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (Euro liit) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EK (isikuandmete kaitse üldmäärus).

    2.  Isikuandmete töötlemine

        2.1. Isikuandmete töötleja Ühing TeieTuba, Registreerimis. № 40203228628, juriidiline aadress: tänav Majran 5, linn Riia, Läti, EE-1073.
        2.2. Kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , või tänav Majran 5, linn Riia, Läti, EE-1073.
        2.3. Isikuandmete kategooriad sõltuvad kliendi kasutatavatest teenustest..
        2.4. Isikuandmete kategooriad, mis YOURROOM.EE
võtab vastu, edastab ja töötleb:
            2.4.1. Andmed esitas klient ise YOURROOM.EE;
            2.4.2. Nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
            2.4.3. Kirjavahetuse aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
            2.4.4. Pangaandmed;
            2.4.5. SaEEestised ja pildid kaameratest;
            2.4.6. Telefonivestluste saEEestused;
            2.4.7. Sideandmed. Teave e-posti aadressilt - kirjad, mis on seotud kliendi suhtlusega YOURROOM.EE;
            2.4.8. Küpsised, andmed avalehe külastamise kohta YOURROOM.EE;
            2.4.9. Interneti-saitide andmed, aeg ja vaatamiste maht.

    3. Isikuandmete töötlemise üldised õiguslikud alused ja eesmärgid

        3.1. Kliendi nõusolek (kuuenda artikli esimese osa lõik  (а) Reglement). Klient kui isikuandmete subjekt annab oma nõusoleku (andmesubjekti nõusolek) isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel. Kliendi nõusolek on kliendi iseseisev otsus, mille ta saab igal ajal anda, tagasi võtta / keelduda, lubades või keelates sel viisil ettevõtte YOURROOM.EE töödelda tema isikuandmeid.
Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust ega saadud teenuste kvaliteeti, mis olid seotud nõusoleku andmisega enne selle tühistamist.
        3.2. Lepingu täitmiseks pool, kelle pooleks on Andmesubjekt (kuuenda artikli esimese osa lõik  (b) Reglement) Lepingu täitmiseks pool, kelle pooleks on Andmesubjekt. Ettevõtte juriidilised kohustused YOURROOM.EE (kuuenda artikli esimese osa lõik  (c) Reglement). Kompanii YOURROOM.EE on kohustatud töötlema kliendi isikuandmeid, et täita normatiivaktide nõudeid, vastama riigi, kohaliku omavalitsuse seadusandlike organite nõudmistele.
        3.3. Õigustatud huvid YOURROOM.EE (kuuenda artikli esimese osa lõik  (f) Reglement).) põhinevad kvaliteetsete teenuste pakkumisel, ohutus YOURROOM.EE, töötajad ja kliendid. YOURROOM.EE on õigus töödelda kliendi isikuandmeid sellises mahus, mis on objektiivselt vajalik ja piisav kvaliteetse, mugava ja õigeaegse teenuse tagamiseks.
Samuti luua ja säilitada protsessisiseseid ressursse YOURROOM.EE.
        3.4. Järgida avalikke huve või kasutada seaduslikke volitusi (kuuenda artikli esimese osa lõik (e)Reglement).
Sellistel juhtudel on isikuandmete töötlemise alused kirjeldatud õigusaktides.

    4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk YOURROOM.EE

Sõlmida ja täita kliendiga leping, sh telefoni, raamatupidamise, maksuarvestuse teel

            4.1.1. Andmete töötlemise õiguslik alus:

    • Lepingu sõlmimine ja täitmine, mille üks osapool on Andmesubjekt, ja teine pool YOURROOM.EE, või meetmete väljatöötamine andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist (kuuenda artikli esimese osa lõik  (b) Reglement);
    • Juriidilise kohustuse täitmine (kuuenda artikli esimese osa lõik  (c) Reglement).
    • Õigustatud huvid (kuuenda artikli esimese osa lõik  (f) Reglement).

            4.1.2. Andmetöötluse eesmärk:

    • Pakkuda kvaliteetset teenindust ja hooldust, YOURROOM.EE töötleb teatud isikuandmeid, mis on kogutud enne lepingu sõlmimist või juba sõlmitud lepingu ajal kehtivuse;
    • Hinnata kliendi võimet täita lepingulisi kohustusi;
    • Rahavoogude tõhusaks haldamiseks, maksete ja kliendi võlgade haldamiseks.

        4.2.  Väikesed tekstifailid YOURROOM.EE

            4.2.1. Andmete töötlemise seaduslik alus on kliendi nõusolek (kuuenda artikli esimese osa lõik  (a) Reglement).
            4.2.2. Andmetöötluse eesmärk - YOURROOM.EE kasutab oma veebisaidil väikseid tekstifaile. Väikesi tekstifaile kasutatakse saidi kasutamise kohta andmete kogumiseks ja seda saab seda täiustada.  

        4.3. Taotluste, avalduste ja kaebuste menetlemine, klientide poolt nimetatud lahenduste lahendamine küsimused YOURROOM.EE

            4.3.1. Andmete töötlemise õiguslik alus – Juriidilise kohustuse täitmine (kuuenda artikli esimese osa lõik  (c) Reglement).
            4.3.2. Andmetöötluse eesmärk – andmesubjekti ja  YOURROOM.EE, sealhulgas vastus isiku esitatud taotlustele, avaldustele, kaebustele või mis tahes kontaktidele (sealhulgas posti, e-posti ja muu kaudu.) Töötlemine toimub seaduse ja kokkuleppe (tehingu) alusel, kaasa arvatud märgitud küsimus.

        4.4.  Videokaamerad

            4.4.1. Kontoriruumides YOURROOM.EE järgi aadressi tänav Majran 5, linn Riia, toodetud Videokaamerad.
            4.4.2. Andmete töötlemise õiguslik alus - õigustatud huvid YOURROOM.EE (kuuenda artikli esimese osa lõik  (f) Reglement).
            4.4.3. Andmetöötluse eesmärk – kuritegevuse ennetamine või avalikustamine seoses rajatise kaitsega, et ennetada ja ennetada võimalikku ohtu inimeste tervisele ja infrastruktuurile YOURROOM.EE.

        4.5. Klienditugi, turundus, telefonisaEEestus

            4.5.1. Andmete töötlemise õiguslik alus - õigustatud huvid YOURROOM.EE (kuuenda artikli esimese osa lõik  (f) Reglement),
kliendi nõusolek (kuuenda artikli esimese osa lõik  (a) Reglement), Juriidilise kohustuse täitmine (kuuenda artikli esimese osa lõik  (c) Reglement).

            4.5.2. Andmetöötluse eesmärk – tehnilise toe pakkumine klientidele seoses osutatavate teenustega, teenuse kvaliteedi parandamine, turundusuuringud, telefonitsi saabunud kaebuste registreerimine ja haldamine.

    5. Isikuandmete saajad

        5.1. Isikuandmete saajate kategooriad:
            5.1.1. Isikuandmete töötleja;
            5.1.2. Andmesubjekt;
            5.1.3. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused õigusaktides nimetatud juhtudel.
        5.2. TEIETUBAei levita kolmandatele isikutele teenuse osutamise või lepingu kehtivuse ajal saadud isikuandmeid ega muud teavet, välja arvatud:
            5.2.1. Kui asjaomane kolmas isik peab lepingu täitmiseks vajalike või seadusega delegeeritud ülesannete täitmiseks edastama andmeid sõlmitud lepingu raames;
            5.2.2. Põhineb inimese selgel ja ühemõttelisel nõusolekul;
            5.2.3. Väliste õigustloovate aktidega ette nähtud isikud nende mõistliku taotluse alusel, väliste reguleerivate aktidega ette nähtud viisil ja mahus.

    6. Isikuandmete säilitamise periood
        6.1. YOURROOM.EE
saEEestab ja töötleb andmeid, kui üks järgmistest kriteeriumidest on täidetud:
            6.1.1. Vahel sõlmitud leping YOURROOM.EE ja andmesubjekt;
            6.1.2. YOURROOM.EE või kui andmesubjekt saab väliste normatiividega kindlaksmääratud viisil realiseerida oma õigustatud huvid (näiteks esitada oma vastuväited või nõude kohtusse, toetada nõuet kohtus);
            6.1.3. YOURROOM.EE-l on seaduslik kohustus Isikuandmeid säilitada;
            6.1.4. Andmesubjekti nõusolek asjakohaste isikuandmete töötlemiseks on kehtiv, kui isikuandmete töötlemiseks pole muud õiguslikku alust.
            6.1.5. Telefonivestluste saEEestusi säilitatakse 3 kuud.

    7.  Isikuandmete ohutus

        7.1. YOURROOM.EE hoolitseb isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest, austab üksikisikute õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt konfidentsiaalsuse ja andmetöötluse valdkonna õigusaktidele, kasutades mõistlikke organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse.
        7.2. Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (Euro liitu / EKZ), välja arvatud väikesed tekstifailid (Google privaatsuseeskirju ja kuidas need on seotud isikuandmetega) Google Analytics).

    8. Andmesubjekti õigused

        8.1. Saada oma õigusaktides täpsustatud teavet teie isikuandmete töötlemise kohta YOURROOM.EE.
        8.2. Kooskõlas normatiivaktidega taotlege YOURROOM.EE juurdepääsu oma Isikuandmetele, täiendage neid, kustutage või piirake nende töötlemist, sealhulgas esitage vastuväiteid Teie Isikuandmete töötlemisele, mida YOURROOM.EE täidab oma õigustatud huvide alusel, samuti edastage Teie Isikuandmeid ja tühistada nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks.
        8.3. Võite esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks:
            8.3.1. Kirjalikult, saates päringu posti teel aadressile: tänav Majran 5, linn Riia, Läti, EE-1073;
            8.3.2. E-posti teel, allkirjastades päringu elektroonilise allkirjaga ja saates selle e-posti aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .
        8.4. Andmesubjektil on õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta Riigi Andmeinspektsioonile kaebus, kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve vastavalt õigusaktidele.


Me kasutame cookie parandamiseks seisukohti meie veebisaiti. Elades kasutama see veebileht, Te nõustute meie poliitika väljundfaili kasutamisel cookie. Edasi..